MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNYWszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę żywota wprowadził, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy.
Amen.DZIEŃ PIERWSZYPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy społem zginiecie, błagamy Cię udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznawszy nasze błędy z prawdziwą skruchą pokutę za nie czynili i mężnym sercem nowe życie rozpoczęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ DRUGIPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje a złodzieje wykopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ TRZECIPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Wyznawam Tobie Ojcze, żeś to zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś maluczkim, daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ CZWARTYPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli się nie staniecie jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 DZIEŃ PIĄTYPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Kto chce iść za Mną, niech sam siebie zaprze, weźmie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje Mnie, daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i owoców Twej zbawczej Męki dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ SZÓSTYPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują, daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ SIÓDMYPanie Jezu Chryste, któryś rzekł: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą, daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim naszym dawali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.DZIEŃ ÓSMY


Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone, daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY


Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli kto mnie miłuje, będzie chował Mowę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy, użycz nam tej seraficznej miłości, jaką płonęło serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych uczuć i doskonałość naszych uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi a potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.MODLITWA KOŃCOWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY


Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,
Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,
Za cnót zwierciadło mają synowie.
   Tyś droga prawa, wzór obyczajów;
   Prowadź z niewoli ciała swych dzieci
   Do utraconych ojczyzny krajów,
   Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

K. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, znaki odkupiającej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka okazał, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i na nazwę prawdziwych Twoich uczniów zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Mario, 1 Chwała Ojcu lub Litania do św. Franciszka.