Boże wejrzyj... . Chwała Ojcu... . Jak była na początku... . Alleluja.

1. Panie Jezu Chryste, który z miłości ustanowiłeś dla nas Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, zmiłuj się nade mną i pozwól, bym zawsze czystą i oddaną Tobie duszą uczestniczył(a) w Twojej Najświętszej Ofierze i pobożnie przystępował(a) do Twojego stołu.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


2. Panie Jezu Chryste, który w Ogrójcu modliłeś się za nas do Ojca Niebieskiego i omdlewałeś z boleści i smutku, daj mi moc i pokój ducha w chwilach zwątpienia.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


3. Panie Jezu Chryste, w krwawym konaniu przez Anioła pocieszony, wzmocnij mnie w cierpieniach tego doczesnego życia.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


4. Panie Jezu Chryste, przez Judasza sprzedany, pocałunkiem zdradzony i na męki okrutne wydany, zmiłuj się nade mną i wybaw mnie od fałszywych ludzi oraz naucz mnie, jak przebaczać bliźnim.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


5. Panie Jezu Chryste, fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważany, zmiłuj się nade mną, a od posądzeń i obmów zachowaj mnie Panie i daj mi cierpliwość we wszystkich przeciwnościach.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


6. Panie Jezu Chryste, zasmucony załamaniem się Piotra i przebaczający mu, gdy pokutował, daj mi łaskę, bym nigdy nie odstępował(a) od Ciebie i nie wstydził(a) się służenia Tobie.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


7. Panie Jezu Chryste, wydany na sąd Piłatowi i milczący wobec fałszywych oskarżeń, zmiłuj się nade mną i daj mi łaskę, abym w milczeniu przyjmował(a) wszelkie upokorzenia.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…


8. Panie Jezu Chryste, z szat obnażony, do słupa przywiązany, biczowany, cierniem ukoronowany i na śmierć skazany, zmiłuj się nade mną i uchroń mnie od złośliwych języków, od pokus cielesnych i myśli pysznych.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


9. Panie Jezu Chryste, upadający pod ciężarem krzyża, zmiłuj się nade mną, pomóż mi dźwigać swój własny krzyż i zachowaj mnie od upadków.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


10. Panie Jezu Chryste, z szat obnażony, do krzyża przybity, zawieszony między łotrami, w ręce Ojca oddający swego ducha, zmiłuj się nad konającymi i nade mną w godzinie mojej śmierci.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


11. Panie Jezu Chryste, po śmierci włócznią przebity, z krzyża zdjęty i na łonie Najboleśniejszej Matki złożony, zmiłuj się nade mną i daj mi łaskę umierania w obecności Twojej Matki.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


12. Panie Jezu Chryste, w grobie złożony przez Najboleśniejszą Matkę Twoją i najwierniejszych przyjaciół, po trzech dniach zmartwychwstały, zmiłuj się nad moimi rodzicami, braćmi i siostrami, krewnymi, przyjaciółmi, daj im zmartwychwstanie w Tobie.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Wskazane jest, aby podane modlitwy odmawiać w czasie odpowiadającym Męce Jezusa Chrystusa; gdy okoliczności nie pozwalają, można je odmówić o dowolnej porze dnia. Po modlitwie Ojcze nasz dla większej chwały Boga, można dodać: Zdrowaś MaryjoChwała Ojcu, a na zakończenie Oficjum Psalm 51.

 

Psalm 51 - Modlitwa pokutna

 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.